1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je:

GASTRO HYGIENE s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Strmá 14690/5, 97411 Banská Bystrica

Adresa prevádzky a poštová adresa: Sásovská cesta 15/3201, 97411 Banská Bystrica

IČO: 36789402

DIČ: 2022394363

IČ DPH: SK2022394363

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, Vl.č.13195/S

(ďalej len „predávajúci“)

a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.gastrohygiene.sk (ďalej len „e-shop“).

Kontaktné údaje predávajúceho:

GASTRO HYGIENE s.r.o.

Meno : Eleonóra Stanová

Tel.: +421 918 687 788

E-mail: marketing@gastrohygiene.sk

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).

2. Spôsob uzatvárnia kúpnej zmluvy

 • Kupujúci zašle návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcemu odoslaním objednávkového formulára na e-shope (ďalej len „objednávka“). Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim.
 • Automatické e-mailové oznámenie o objednávke, ktoré sa zašle automaticky po objednávke, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky (a nie je uzatvorením kúpnej zmluvy). Záväzným uzatvorením kúpnej zmluvy (a tým akceptovanie objednávky) je e-mailová správa podľa bodu 2. odsek 3., ktorú pošle až následne predávajúci kupujúcemu (t.j. POTVRDENIE ZASIELA ESHOP ZÁKAZNÍKOVI, NIE NAOPAK).
 • Záväzné potvrdenie objednávky je samostatný e-mail, ktorý obsahuje nasledovný text:
  •  Potvrdzujeme prijatie Vašej objednávky č. (číslo objednávky) ako záväznú.
  • Toto záväzné akceptovanie objednávky ZASIELA E-SHOP ZÁKAZNÍKOVI (predávajúci kupujúcemu).
 • V prípade, ak si pri vypĺňaní objednávky kupujúci zvolí možnosť bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho, bude záväzné potvrdenie objednávky podľa bodu 2. odsek 3. obsahovať aj informácie, potrebné na uskutočnenie platby, t.j. celkovú sumu objednávky vrátane DPH, číslo účtu predávajúceho a variabilný symbol.
 • Návod a pokyny pre kupujúceho ako nakupovať na e-shope a ako vyplniť objednávku predávajúci uverejňuje na web stránke e-shopu v sekcii „Ako nakupovať“.
 • Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody a preukázateľných nákladov. Objednávku môže kupujúci stornovať e-mailom, alebo telefonicky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, kupujúci neodpovedá na e-maily, nesprávna e-mailová adresa kupujúceho, vrátenie e-mailového potvrdenia objednávky kvôli nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho a podobne).
  • kupujúci uviedol v objednávke nepravdivé údaje o sebe.
  • predávajúci z vážnych dôvodov nemôže tovar dodať. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci je povinný okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

 • Predávajúci je povinný:
  • dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
  • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
  • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (záručný list, dodací list, daňový doklad)
 • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho.
 • Predávajúci má právo kontaktovať v prípade potreby kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci je povinný:
  • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru
  • nepoškodzovať dobré meno predávajúceho
  • potvrdiť v dodacom liste (alebo poštovej doručenke) prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
 • Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
 • Kupujúci je povinný pri objednávke a komunikácii s predávajúcim uvádzať pravdivé údaje o sebe vrátane fungujúcej e-mailovej adresy.

5. Dodacie podmienky

 • Tovar je predávaný podľa vzorov a produktových listov vystavených na e-shope.
 • Doba dodania: Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar expedovať v lehote uvedenej na e-shope pri každom produkte. Ak nie je uvedené inak, doba expedície je 14 pracovných dní, prípadne dlhšia. O dobe expedície predávajúci bude kupujúceho informovať. Doba expedície tovaru celej objednávky je zhodná s najdlhšou dobou expedície uvedenou pri ktoromkoľvek produkte z objednávky. Celková doba dodania je súčtom doby na expedíciu a doby doručenia zásielky dopravcom. Za dobu doručenia zásielky od jej podania predávajúcim ručí dopravca. Kuriérska spoločnosť by mala doručiť dobierku alebo balík najneskôr na druhý pracovný deň od podania (dátumu expedície).
 • Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky ako „Dodacia adresa“. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Pri odmietnutí prevzatia zásielky sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady spojené so zaslaním a spätným zaslaním vo výške 10,- €.
 • Náklady na doručenie tovaru pre SR podľa kúpnej zmluvy sú:
  • 6,-  € s DPH za každú zásielku – do 50 kg,  (pri objednávke do 200,-  € s DPH) 
  • 0,00 € za každú zásielku – do 50 kg, (pri objednávke nad 200,- € s DPH )
 • Všetok objednaný tovar zašle predávajúci kupujúcemu v jednej zásielke:
  • prostredníctvom kuriérskej spoločnosti prípadne vlastnou dopravou
 • Poplatok za dobierku je 1€ s DPH za každú zásielku (pri objednávke do 200,- € s DPH) 
 • Kupujúci je povinný skontrolovať tovar aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.
 • Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5. odsek 2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.
 • V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, doba expedície objednaného tovaru podľa bodu 5. odsek 2. začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po dni, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6. Kúpna cena

 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej kuriérske služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznom potvrdení objednávky.
 • V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 • V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Reklamácie

 • Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku uverejneného na web stránke e-shopu, ktorý ustanovuje aj dĺžku a podmienky záruky na tovar.

9. Osobné údaje a ich ochrana

 • Predávajúci sa zaväzuje dodržať všetky zákonné povinnosti týkajúce sa narábania a ochrany údajov o kupujúcom, ktoré predávajúci spracúva. Podmienky ochrany údajov predávajúci uverejňuje na web stránke eshopu v časti Ochrana osobných údajov.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak sa vyskytli závažné prekážky, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.
 • Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“) odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa bodu 5. odsek 3. týchto všeobecných obchodných podmienok.
 • Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 • Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. vo forme poistenej zásielky (nie dobierky!).
 • V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 • V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 • Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
 • V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 10. odsek 4. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

11. Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na web stránke eshopu.
 • V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 • V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5. odsek 3. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 10. odsek 4 týchto všeobecných obchodných podmienok.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná primárne vo forme e-mailových správ. V prípade nutnosti môže byť komunikácia vedená aj telefonicky alebo osobne, avšak dohody zmluvných strán musia byť následne potvrdené písomnou formou (e-mailom, poštou).
 • Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. V prípade zmeny týchto obchodných podmienok predávajúci zverejní staršie verzie v archíve na web stránke e-shopu. Kupujúci má tak kedykoľvek k dispozícii obchodné podmienky platné v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky platia od 01.01.2015

Informačná povinnosť spoločnosti GASTRO HYGIENE s.r.o. vypracovaná v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

 • Pojmy
  • Subjekt údajov: Fyzická osoba (spotrebiteľ aj osoba samostatne zárobkovo činná), ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú (ďalej tiež „Vy“ alebo „zákazník“);
  • Osobný údaj: všetky informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi; identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba, ktorú je možní priamo alebo nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (ďalej tiež „údaje“ alebo „informácie“);

  • Správca: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, uskutočňuje spracovanie a nesie za toto spracovanie zodpovednosť. Správcom osobných údajov spracovávaných v súvislosti s prevádzkou webových stránok Gastro Hygiene  je spoločnosť Gastro Hygiene s.r.o., IČO: 36789402 (ďalej tiež „my“ alebo „Gastro Hygiene“ 

  • Spracovávateľ: Subjekt, ktorý na základe zákona alebo z poverenia správcu spracováva osobné údaje pre správcu, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov (ďalej tiež „obchodný partner“ alebo „partner“);
  • Webové stránky: webové stránky dostupné na www.gastrohygiene.sk
  • Účel spracovania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracovávané. Takýmto dôvodom môže byť napr. plnenie zmluvy, správa užívateľských účtov, riešenie podnetov a sťažností, zasielanie obchodných oznámení (newsletterov) alebo zobrazovanie reklám na základe záujmov zákazníkov;
 • Aké osobné údaje sú spracované?
 • Gastro Hygiene v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracovania spracovávajú nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:
  • identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovacia adresa, fakturačná adresa, adresa sídla, IČO, DIČ;
  • elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;
  • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, údaje o využívání našich služieb;
 • Aký je pôvod osobných údajov?
 • Spracovávame údaje, ktoré nám odovzdáte napr. pri objednávke našich služieb, registrácii užívateľského účtu, komunikácii s nami alebo prihlásením k odberu newsletteru. Typicky ide o:
  • identifikačné a adresné údaje;
  • elektronické kontaktné údaje;
  • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom;
 • Prečo sú osobné údaje spracované?
 • Vaše osobné údaje môžu byť Gastro Hygiene spracovávané pre nasledujúce účely:
 • Plnenie zmluvného vzťahu:
  • Účel: Na základe zmluvy s nami máte nárok na poskytnutie objednaných výrobkov. Na rozdiel od toho my máme nárok na zaplatenie zjednanej ceny. Aby sme mohli splniť svoju časť a skontrolovať splnenie Vašej časti záväzku, potrebujeme spracovávať Vaše identifikačné a adresné údaje, kontaktné údaje a ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom (napr. číslo účtu a pod.).
  • Právny základ: Spracovanie osobných údajov pre účel plnenia zmluvného vzťahu je odôvodnené zmluvným vzťahom medzi Vami a nami. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou, bez ktorej nie je možné zmluvu uzavrieť.
  • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je určená dobou trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami.
 • Správa zákazníckych účtov:
  • Účel: Vaše údaje používame na správu Vašich otázok, riešenie podnetov, sťažností s našou zákazníckou podporou. Rovnako Vás môžeme kontaktovať so žiadosťou o vyplnenie dotazníku spokojnosti. Pokiaľ sa na komunikáciu s nami rozhodnete využiť niektorú zo sociálnych sietí, je potrebné pamätať na to, že sa spracovanie takto poskytnutých údajov riadi rovnako podmienkami týchto sociálnych sietí, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Vaše údaje používame aj preto, aby sme Vám oznamovali stav objednávky a upozorňovali Vás na neuhradenie zjednanej ceny. V prípade, že nedokončíte svoju objednávku, môžeme Vám poslať e-mail alebo SMS s pripomenutím, že ste túto objednávku nedokončili, a prípadne Vám ponúknuť určitú výhodu. Veríme, že ide o užitočnú službu, pretože vďaka nej môžete pokračovať v započatej objednávke a nemusíte znovu vyhľadávať ponuku zvoleného poskytovateľa služieb cestovného ruchu. 
 • Ďalej Vaše údaje spracovávame tiež v prípadoch uplatňovania Vašich práv z chybného plnenia a pri výkone Vašich práv v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov.
  • Právny základ: spracovanie osobných údajov pre účel správy zákazníckych účtov je odôvodnené Vašim súhlasom. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade dobrovoľné. Bez súhlasu so spracovaním e-mailovej adresy by ale nebolo možné sa registrovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
  • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je učená dobou trvania Vášho súhlasu. Za odvolanie súhlasu budeme považovať Váš výslovný nesúhlas na stano.peter@gastrohygiene.sk.
 • Komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, riešenie podnetov, sťažností a reklamácií:
  • Účel: Vaše údaje používame na správu Vašich otázok, riešenie podnetov, sťažností s našou zákazníckou podporou. Rovnako Vás môžeme kontaktovať so žiadosťou o vyplnenie dotazníku spokojnosti. Pokiaľ sa na komunikáciu s nami rozhodnete využiť niektorú zo sociálnych sietí, je potrebné pamätať na to, že sa spracovanie takto poskytnutých údajov riadi rovnako podmienkami týchto sociálnych sietí, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Vaše údaje používame aj preto, aby sme Vám oznamovali stav objednávky a upozorňovali Vás na neuhradenie zjednanej ceny. Ďalej Vaše údaje spracovávame tiež v prípadoch uplatňovania Vašich práv z chybného plnenia a pri výkone Vašich práv v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov.
  • Právny základ: spracovanie osobných údajov pre účel komunikácie so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, riešenie podnetov, sťažností a reklamácií je odôvodnené našim oprávneným záujmom na možnosti komunikovať so zákazníkmi. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám pre tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.
  • Doba uloženia: doba uloženia údajov je určená dobou trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 8 rokov od jeho skončenia.
 • Zasielanie obchodných oznámení a ponuka našich služieb.
  • Účel: Našim zákazníkom a tým, ktorí s tým vyjadrili súhlas, pravidelne prostredníctvom emailu alebo SMS zasielame novinky o našich službách. Tieto obchodné oznámenia môžete kedykoľvek rýchlo a jednoducho prestať odoberať pomocou odkazu pre odhlásenie, ktorý je uvedený v každom oznámení. Svoje preferencie ohľadne zasielania obchodných oznámení môžete spravovať taktiež vo svojom zákazníckom účte.
   • Pokiaľ ste teda našim zákazníkom (napríklad pokiaľ ste u nás urobili objednávku), môžeme použiť Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste nám poskytli, na zasielanie obchodných oznámení o podobných výrobkoch, pokiaľ s tým nevyjadríte nesúhlas. V ostatných prípadoch Vás žiadame o súhlas so zasielaním obchodných oznámení o našich výrobkoch, akciách a propagačných kampaniach spoločnosti. Informácie, ktoré nám poskytnete, ako aj informácie získané inak v súvislosti s našimi výrobkami – ako napríklad údaje o tom, ako používate webové stránky, údaje o uskutočnených objednávkach alebo informácie o Vašej účasti na akciách a v súťažiach môžeme použiť na personalizáciu našich obchodných oznámení. O súhlas so zasielaním obchodných oznámení Vás požiadame vždy, keď je udelenie súhlasu vyžadované príslušnými právnymi predpismi.
  • Právny základ: spracovanie osobných údajov pre účel zasielania obchodných oznámení a ponuky našich služieb je odôvodnené Vašim súhlasom, prípadne našim oprávneným záujmom na priamom marketingu. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez nej by ale nebolo možné Vám zasielať obchodné oznámenia. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám pre tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.
  • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je určená dobou trvania Vášho súhlasu.
 • Komu sú osobné údaje sprístupnené?
  • Vaše osobné údaje sú sprístupnené predovšetkým našim zamestnancom, ktorí tieto údaje potrebujú pre to, aby sme Vám mohli poskytovať naše výrobky a služby. Poskytnuté údaje nesmú využiť na žiadne iné účely ako tie, pre ktoré sme im ich sprístupnili.
 • Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov):
  • Partneri, ktoré pre nás zaisťujú prepravu výrobkov.
  • Aby sme Vám mohli dodávať naše výrobky, využívame služby dopravcov.
  • Partneri, ktorí nám poskytujú svoje služby, ktorí pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, a prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame
  • Aby Gastro Hygiene mohol poriadne fungovať a poskytovať Vám svoje služby, musíme spolupracovať s množstvom partnerov, ktorí nám poskytujú svoje služby, zaisťujú technickú prevádzku určitej služby alebo prevádzkujú technológie, ktoré pre naše služby využívame. Typicky ide o tieto kategórie partnerov:
   • poskytovatelia informačných a komunikačných služieb a hostingu vrátane cloudových úložísk,
   • poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webových stránok
   • poskytovatelia analytických služieb
   • poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva
   • prevádzkovatelia sociálnych sietí
   • poskytovatelia právnych služieb, advokáti
   • poskytovatelia tlačových a poštových služieb, vrátane kuriérov
   • partneri spolupracujúci s nami vo vernostných programoch, pri usporadúvaní konferencií, seminárov a iných akcií
  • Na prezentovanie a propagáciu našich služieb využívame marketingové agentúry, ktorým pre presnejšie cielenie reklám na naše služby poskytujeme niektoré údaje, ktoré sú k tomu potrebné
  • Orgány verejnej správy
  • Osobné údaje sprístupňujeme v prípade vymáhania práva, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo je to nevyhnutné z dôvodu prevencie, odhaľovania a stíhania trestných činov a podvodov, prípadne ak sme inak zo zákona povinní tak učiniť
  • Môže ísť o orgány činné v trestnom konaní (Polícia, štátne zastupiteľstvá a súdy) alebo finančné úrady
  • Odovzdávanie osobných údajov týmto príjemcom neprebieha pravidelne ale len náhodne, najmä ak to vyžaduje zákon
 • Sú osobné údaje odovzdávané mimo EÚ?
  • Ak odovzdávame osobné údaje svojich zákazníkov na spracovanie do tretej krajiny (mimo Európsky hospodársky priestor, ktorého súčasťou sú aj štáty stojace mimo Európsku úniu – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) alebo medzinárodnej organizácii, činíme tak len za predpokladu, že táto tretia krajina alebo medzinárodná organizácia zaisťuje zodpovedajúcu úroveň ochrany alebo pokiaľ príjemca osobných údajov poskytol vhodné záruky ich ochrany a v cieľovej krajine sú k dispozícii vymáhateľné práva subjektu údajov a účinná právna ochrana subjektov údajov.
  • Európska komisia doteraz uznala zodpovedajúcu úroveň ochrany v nasledujúcich krajinách: Andorra, Argentína, Kanada (obchodné organizácie), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, ostrov Man, Jersey, Nový Zéland, Švajčiarsko, Uruguaj a USA (obmedzené na rámec Privacy Shield).
 • Akým spôsobom sú osobné údaje spracovávané?
  • Osobné údaje sú spracovávané manuálne aj automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 • Aké sú práva subjektov údajov?
  • Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v úvode týchto zásad. Vyhradzujeme si právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa o predmetné práva. Pokiaľ sa žiadosti opakujú a sú zjavne neodôvodnené alebo neprimerané, môžeme Vám účtovať primeraný poplatok alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.

  • Právo na prístup k osobným údajom
  • Ak chcete vedieť, či spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo získať od nás informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracovávané, a pokiaľ tomu tak je, máte tiež právo k Vašim osobným údajom získať prístup. V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný poplatok na základe našich administratívnych nákladov.
   • Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov
   • V prípade, že sa domnievate, že o Vás spracovávame nepresné alebo nepravdivé údaje, máte právo požadovať ich opravu. Rovnako máte právo na doplnenie neúplných údajov. Opravu alebo doplnenie uskutočníme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na naše technické možnosti.
  • Právo na výmaz
   • V prípade, že už Vaše osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracovávané protiprávne, máte právo požadovať ich výmaz.
  • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
   • V prípade, že nemáte záujem o úplný výmaz, ale len o dočasné obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, môžete od nás požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.
  • Právo na prenositeľnosť údajov
   • V prípade, že chcete, aby sme Vaše osobné údaje odovzdali tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenositeľnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohoto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
  • Právo vzniesť námietku
   • Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané pre účely splnenia úlohy uskutočňovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo pre účely ochrany našich oprávnených záujmov. V prípade, že nepreukážeme, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracovanie na základe Vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončíme.
  • Právo kedykoľvek odvolať súhlas
   • Pokiaľ je spracovanie Vašich údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek tento svoj súhlas odvolať.
  • Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátanie profilovania
   • Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás podobným spôsobom významne dotýkalo.
  • Právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
   • Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, tel.: +421/2/3231 3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: www.dataprotection.gov.sk.
 • Záver
  • Právne predpisy aj naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracovania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Pokiaľ sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webových stránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak určí zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady pozorne prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami alebo používaní našich webových stránok tieto zásady pravidelne kontrolovali. 

V Banskej Bystrici dňa 1.2.2022

Gastro Hygiene s.r.o.